Tuesday, August 7, 2012

جلد نهم - صفحۀ دو هزارو صدو چهل وسه


تو را به جان هر که دوست داری قسم می دهم ، دیگر به من نگو ارباب! من اسمم نادعلی است ، نادعلی چارگوشلی


عباسجان به جواب گفت: من هیچکس را دوست ندارم ، ارباب


No comments:

Post a Comment