Monday, October 14, 2013

جای خالی سلوچ

روی گشاد مرگان در کار ، نه برای خوشایند صاحب کار ، بلکه برای به زانو در آوردن کار بود. مرگان این را یاد گرفته بود که اگر دلمرده و افسرده به کار نزدیک بشود ، به زانو در خواهد آمد و کار بر او سوار خواهد شد. پس با روی گشاده و دل باز به کار میپیچید. طبیعت کار چنین است که میخواهد تو را زمین بزند ، از پا درآورد. این تو هستی که نباید پا بخوری ، نباید از پا در بیایی

Thursday, October 3, 2013

هیچ چیز لازم نیست کامل باشد . می توان آیسینگ بدمزۀ کیک هویج را کنار زد و خوشمزه ترین قسمتش را با چای خورد و خر کیف کرد .  و این نه فقط گزاره ایست خبری از یک آدم شکم پرست ، بلکه درس مهم زندگیست