Thursday, April 25, 2013

باید

باید بروم سلمانی... زلفها قیچی بخورد بلکه قابلیت حلقۀ دام بلا شدن پیدا کند باز
باید بروم پینت بال را امتحان کنم ، یا به عبارتی باید بروم پینت بال مرا امتحان کند 
بلکه قابلیت کبود شدنم خوب باشد مشتری شود
باید اجازۀ نفس کشیدن و ریدن در کانادا را تمدید کنم و طبق معمول مقادیر قابل
 توجهی بسلفم
باید بعد از جلسۀ دفاع ، برایان را به خاطر گرفتن غلطهای املائی متن تز بنده و نیاوردن به روی بنده ، دعوت کنم رستوران شیراز
باید فردا به آسا بگویم چه چشمهای رنگ زمرد عمیقی دارد پدرسگ . به نظرم کسی بهش نگفته باشد تا به حال
باید با موتور کامران عکسهای مکش مرگ ما بگیرم
و این آخری باور کردنی نیست اما ... باید لباسهای تابستانی بخرم

1 comment:

  1. روزنامه دیواریMay 21, 2013 at 8:14 AM

    کانادا هستی ... چرا تا به حال دقت نکرده بودم.

    ReplyDelete